ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen dokumentum tartalmazza a Gerade, s.r.o.; (Priemyselná 1847, Šamorín, 93101, SK) által üzemeltetett www.jobon.hu  internetes oldalon keresztül elérhető pályázati anyagküldés szolgáltatás Felhasználó általi használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Az ÁSZF tartalmazza a http://www.jobon.hu weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül igénybe vehető szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) Felhasználó általi használatának feltételeit.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatására vonatkozik és érvényes.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar,szlovák és német nyelven elérhető.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető. 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1.A Szolgáltató

Név: Gerade,s.r.o.
Székhely: Priemyselná 4/1847, Šamorín, 93101, SK
Statisztikai azonosító: 50472429

Számlavezető pénzintézet:  ČSOB Bank
Számlaszám: SK45 7500 0000 0040 2366 4190

E-mail cím:  jelentkezes@jobon.hu
Telefonszám: +3620/80-77-333

 

2.Fogalmak

 

Felhasználó: A Szolgáltatást igénybe vevő, munkavállalásra jogosult 18. életévét betöltött természetes személy.

Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Címzett: Azok az Ausztriában honos jogi és természetes személyek, akik részére a szolgáltatás keretében Felhasználó pályázati anyagainak küldésére sor kerül.

3.a honlapon Elérhető Szolgáltatás

  1. A Szolgáltatás leírása

A honlapon a Felhasználó pályázati anyagküldés szolgáltatást vehet igénybe (a Honlapon Alap Szolgáltatásként hivatkozva). A pályázati anyagküldés nem minősül munkaerő közvetítésnek, a Szolgáltató csupán arra vállal felelősséget, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően pályázati anyagot jutasson el a Címzetteknek.

A Szolgáltatás keretében kifejezetten csak a Honlapon feltüntetett, vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenységet végző, Ausztriában honos munkaadók érhetőek el.

Felhasználónak lehetősége van a Honlapon feltüntetett kiegészítő szolgáltatások megrendelése a Honlapon feltüntetett árakon. A kiegészítő szolgáltatások megrendelése, és fizetése a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint valósul meg.

  1. Jelentkezés

A Honlapon elérhető Szolgáltatás igénybevétele jelentkezési lap kitöltéshez kötött. A Honlap kezdőfelülete, a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatások a jelentkezi lap kitöltése nélkül is elérhetőek.

Jelentkezés menete:

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek számít. A szerződés, amennyiben Fogyasztóval jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Szolgáltató elektronikus úton a sikeres regisztrációt követően visszaigazolja a szerződés létrejöttét.

Felhasználó a megadott adatokat mindvégig tudja javítani a regisztráció véglegesítéséig. Amennyiben hibásan kerültek megadásra az adatok, és ennek ellenére a regisztráció véglegesítése megtörtént, az adatok a Szolgáltató felé elektronikus úton eljuttatott jelzéssel módosíthatóak.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a jelentkezes@jobon.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató gondoskodik a regisztráció törléséről.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.A Szolgáltatás tárgya

 

  1. A Szolgáltatás igénybevételének leírása

A Szolgáltatás igénybevétele a jelentkezés elküldésével és a Szolgáltatás díjának megfizetését követően lehetséges.

A pályázati anyagküldés keretében Szolgáltató Felhasználó számára @jobon.hu domainre végződő email címet generál, amelyen keresztül történik a pályázati anyagok kiküldése.

Szolgáltató a létrehozott email címhez való hozzáférést biztosít Felhasználó számára, Felhasználó megtekintheti a létrehozott email címre érkezett válaszokat, lementheti azokat.

Szolgáltató a létrehozott email címet a Szolgáltatás megrendelését követő 14. napig tartja fenn, azt követően felfüggeszti Felhasználó hozzáférését. Szolgáltató a létrehozott email címet a szolgáltatás igénybevételét követő 21 nap elteltével törli, amennyiben Felhasználó a szolgáltatás igénybevételét egy éven belül ismételten igényli, Szolgáltató a korábban létrehozott email címhez biztosít hozzáférést Felhasználó számára.

Felhasználó igénye esetén lehetőség van egyedi, @gmail.com domainen keresztül is a pályázati anyagküldési szolgáltatás igénybevételére. Ebben az esetben Szolgáltató Felhasználóval egyeztetve létrehozza az email címet, majd 14 nap elteltével a hozzáférési adatokat átadja Felhasználó számára és azokat saját rendszereiből törli.

  1. A Szolgáltatás teljesítésének menete

Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetését követően fokozatosan küldi ki a Felhasználó által megjelölt ausztriai tartományokban az adatbázisában szereplő munkaadók számára Felhasználó pályázati anyagát.

A Szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a Szolgáltatás keretében legalább 5000 db E-mail címre továbbításra kerül Felhasználó pályázati anyaga. Szolgáltató az 5000 db E-mail cím elérése után is folytatja a pályázati anyagküldést a jelent pontban foglaltak szerint:

 

  1. A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos felelősség

Szolgáltató a Szolgáltatás keretében arra vállal felelősséget, hogy:

Szolgáltató a Szolgáltatás keretében nem vállal felelősséget:

Mivel Szolgáltató a Szolgáltatás keretében elérhető nem áll a Címzettekkel jogviszonyban, ezért a pályázati anyagküldés szolgáltatással a Szolgáltató munkaviszony létesítésére nem vállal garanciát.

 

  1. Szolgáltatás díja, megfizetésének módja

Felhasználó a Szolgáltatás használatáért köteles egyszeri, 150 Euro szolgáltatási díjat fizetni Szolgáltatónak.

A szolgáltatási díj megfizetésére bankkártyás, PayPal fizetési megoldáson keresztüli és készpénzes befizetésen keresztül van lehetőség a Szolgáltató bankszámlaszámára.

  1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Felhasználó köteles gondoskodni arról,  hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

5.Fogyasztóra vonatkozó rendelkezések

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.

Felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató 1. pontban feltüntetett elérhetőségeinek egyikére. Ebből a célból Felhasználó felhasználhatja a következő www.jobon.hu/docs/felmondasiny.docx keresztül elérhető felmondási nyilatkozat - mintát is. Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Felhasználó él felmondási jogával, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített ellenszolgáltatás azon részét, amely a Szolgáltató által teljesített szolgáltatás értékét meghaladja.

A Szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a Szolgáltatás keretében legalább 500 email címre elküldésre került Felhasználó pályázati anyaga. Ezt követően felhasználói felmondás esetén sem lehetséges díjvisszatérítést igényelni. Amennyiben még nem került sor 500 email címre a pályázati anyag kiküldésére a díj visszatérítését a Szolgáltató arányosan teljesíti.

A visszatérítés során Szolgáltató bankszámlára utalást alkalmazza, amihez szükséges, hogy Felhasználó megadja az ehhez szükséges banki adatait.

 

6.Garancális feltételek

Szolgáltató a Honlapon keresztül meghirdetett garanciális feltételek szerint a Szolgáltatása nyújtásával kapcsolatos garanciát biztosít. Amennyiben a Felhasználó a garanciával kíván élni, azt Szolgáltató elérhetőségein jelezheti Szolgáltató felé.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyedileg vizsgálja meg, hogy Felhasználó jogosult-e a garancia igénybevételére.

7.Jogérvényesítési lehetőségek

 

  1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Ügyfélszolgálat elérhetőségein terjesztheti elő.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Szolgáltató az ügyfélszolgálatára érkező telefonhívásokat, valamint az ügyfélszolgálat által kezdeményezett kimenő hívásokat rögzíti.

 

  1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult:

 

Address:              Jašíkova 6, 826 73   Bratislava

phone:                 +421 2 48291257

fax:                        +421 2 48291260

e-mail:                 sopkrkbl@sopk.sk

web:                      www.sopk.sk

President :          Igor Junas

Director:              Juraj Majtán

 

 

 

8.Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más Domain név alá helyezze át.

 

9.A szerződéses jogviszony megszűnése

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés díjfizetési kötelezettség nélkül megszűnik:

A díjfizetést követően Szolgáltató és Felhasználó (ide nem értve a Felhasználó általi 14 napon belüli, azonnali hatályú felmondás lehetőségét) közötti jogviszony a Szolgáltatásnak a jelen ÁSZF szerinti teljesítését követően automatikusan megszűnik, kivéve, ha a Felhasználó a 4.2. pont szerint a pályázati anyagának továbbítását kéri további tartományokba is.

 

10.Egyéb kérdések

 

Felhasználónak lehetősége van az Szolgáltató Facebook oldalán vélemények, észrevételek megfogalmazására. Amennyiben ehhez felhasználó külön hozzájárul, a véleményei, észrevételei a Szolgáltató egyéb marketing felületein (így különösen honlapján) is feltüntethetőek.

Amennyiben Szolgáltató honlapja a Facebook-kal közvetlen összekapcsolásban áll, a vélemények automatikusan megjelennek Szolgáltató webdolalán.

 

11.Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a http://www.jobon.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának ki listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016. március. 07

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: http://jobon.hu/docs/ASZF.pdf